บทบาทของการศึกษาปฐมวัย

เด็กทุกคนต้องได้รับประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยก่อนที่จะเข้าเรียนชั้นอนุบาล ประสบการณ์นี้ช่วยเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรากฐานสำหรับการศึกษาที่พวกเขาจะได้รับเมื่อโตขึ้น รัฐบาลกลางได้วางระบบและบริการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพสูง

นอกจากการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกแล้ว การเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ ยังสอนคุณค่าในตัวเองและความก้าวหน้าอีกด้วย โปรแกรมนี้นำเสนอการดูแลทั้งด้านอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมให้พร้อมเผชิญโลก รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมไม่รวมโปรแกรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในช่วง 8 ปีแรกของชีวิตเด็ก พวกเขาสามารถรับรู้ข้อมูลและปรับตัวเข้ากับสิ่งรอบตัวได้ พวกเขารับรู้ข้อมูลนี้ผ่านการศึกษาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนเพื่อนมีส่วนสำคัญในชีวิตของเด็ก ในช่วงสองปีแรก เด็กจะรู้จักตัวตนของพวกเขาและเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมกับผู้อื่น การศึกษาประเภทนี้สามารถสอนเด็ก ๆ ถึงวิธีการระบุบทบาทของพวกเขาในสังคมและริเริ่ม เมื่อเด็กเริ่มตัดสินใจได้ พวกเขาสามารถทำงานต่างๆ ได้

การศึกษาปฐมวัยช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก โปรแกรมการศึกษาสอนเด็ก ๆ ถึงวิธีการสื่อสารเมื่อพวกเขาพัฒนาประสาทสัมผัส การสื่อสารเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการเติบโต และนี่คือหนึ่งในพื้นที่ที่เน้นในระหว่างการศึกษาปฐมวัย เมื่อเด็กเริ่มรับรู้ความคิดและสิ่งต่าง ๆ พวกเขาสามารถใช้อวัยวะรับสัมผัสและสื่อสารได้ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องให้การศึกษาปฐมวัยแก่เด็ก ๆ

การศึกษาในวัยเด็กช่วยให้เด็กตระหนักถึงความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของตนเอง เมื่อพวกเขาตระหนักถึงความสามารถทางการเคลื่อนไหวแล้ว ความฉลาดของพวกเขาก็จะได้รับการปรับปรุง โปรแกรมช่วยให้ลูกของคุณเริ่มตั้งคำถามกับจินตนาการและแรงจูงใจของเขาหรือเธอ เด็กสามารถพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผ่านปฏิสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่

ความรู้สึกสบายใจและความปลอดภัยของแต่ละคนพัฒนาขึ้นในช่วงวัยเด็ก และหากพวกเขาขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ก็อาจทำลายการรับรู้ของเขาหรือเธอได้ ผู้ปกครองกำหนดสุขภาพทางสังคมและจิตใจของเด็ก และจะกำหนดความสามารถในการตัดสินใจเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การศึกษาในวัยเด็กทำให้เด็กสามารถบ่มเพาะความสามารถตามธรรมชาติของตนเองได้ตั้งแต่ยังเด็ก ผู้ปกครองควรช่วยบ่มเพาะพรสวรรค์และทำให้เด็กรู้สึกมีค่าระหว่างการพัฒนาในวัยเด็ก

โปรแกรมการศึกษาในวัยเด็กได้รับการออกแบบมาเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สิ่งนี้ทำให้ง่ายสำหรับเด็กที่จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาในภายหลัง เมื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กพัฒนาขึ้น พวกเขาสามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญและก้าวหน้าต่อสิ่งรอบตัวในอนาคต พื้นที่ที่สำคัญที่สุดบางส่วนของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่โปรแกรมการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้น ได้แก่ การพัฒนาทักษะยนต์ การเข้าสังคม การสื่อสาร และการอ่าน